Endometriose, chirurgie en interne osteopathische behandeling

Osteopaat Colette Peeters operatie laparoscopie

(English version below.)

Colette tilt haar vaardigheden en kennis naar een hoger niveau door regelmatig te assisteren bij laparoscopische chirurgie. De combinatie van gynaecologische chirurgie, pathologie en ‘interne’ osteopathie opent nieuwe perspectieven die ons helpen aandoeningen zoals endometriose beter te begrijpen. Ik ben de chirurg en zijn team dankbaar dat ze me de afgelopen vier jaar door de operaties hebben begeleid.

De gouden standaard, geïnstrueerd in talrijke publicaties en richtlijnen, is een mix van diagnostische laparoscopie met histologische authenticatie van endometriale klieren om endometriose te diagnosticeren (Wykes 2004) (Dunselman et al. 2014). Een vroege diagnose van deze pathologie is belangrijk om chronische pijn en onvruchtbaarheid te voorkomen. Het is een klinische uitdaging in een osteopathie praktijk om endometriose en gerelateerde functionele problemen te herkennen en te behandelen met vaginale, rectale en abdominale osteopathische technieken (osteopathische interne manipulatieve behandeling = OIMT).

De centrale hypothese: is wat we voelen hetzelfde als wat we zien tijdens een operatie? Een verminderde beweeglijkheid (range of motion) in de vrouwelijke bekken minor, als gevolg van endometriose / fibrotisch weefsel, kan chronische bekkenpijn (CPP), onvruchtbaarheid en dyspareunie veroorzaken.

CPP is een klinische uitdaging voor osteopaten vanwege het grote aantal mogelijke oorzaken. Het is van het grootste belang voor osteopaten om endometriose uit te sluiten in de differentiaal diagnose van CPP bij vrouwelijke adolescenten en volwassenen om adequate therapie te bieden (Gallagher 2018) (Sinaïï et al. 2002) (Dunselman et al. 2014) (Sultan 2012) ( Suvitie 2016) (Geysenbergh 2017).

Het extra belang van OIMT ligt niet alleen in het verminderen van chronische pijn en onvruchtbaarheid, maar ook in het paradigma achter het interne behandelingsstrategie, namelijk het herstellen van de viscerale beweeglijkheid (range of motion) bij endometriosepatiënten.

Colette takes her skills and knowledge to the next level by regularly assisting with laparoscopic surgery. The combination of gynaecological surgery, pathology, and ‘internal’ osteopathy opens up new perspectives that help us better understand conditions like endometriosis. I’m thankful to the surgeon and his team for guiding me through the surgeries during the last four years.

The gold standard, instructed in numerous publications and guidelines, is a blend of diagnostic laparoscopy with histological authentication of endometrial glands to diagnose endometriosis (Wykes 2004) (Dunselman et al. 2014). Early diagnosis of this pathology is important, preventing chronic pain and infertility. It is a clinical challenge to recognize and treat endometriosis and related functional problems with vaginal, rectal, and abdominal osteopathic techniques (osteopathic internal manipulative treatment = OIMT).

The central hypothesis: is what we feel the same as what we see during surgery? Decreased range of motion in the female pelvis minor, due to endometriosis / fibrotic tissue, can cause Chronic Pelvic Pain (CPP), infertility, and dyspareunia.

CPP is a clinical challenge for osteopaths due to the large number of potential causes. It is a matter of utmost importance for osteopaths to encounter endometriosis in the differential diagnosis of CPP in female adolescents and adults to provide adequate help (Gallagher 2018) (Sinaïï et al. 2002) (Dunselman et al. 2014) (Sultan 2012) (Suvitie 2016) (Geysenbergh 2017).


The additional importance of OIMT not only lies in diminishing chronic pain and infertility, but also in the paradigm behind the internal treatment policy, which is to re-establish visceral range of motion in endometriosis patients.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Meer berichten

Osteopaat Colette Peeters doceert voor het IAO
IAO

IAO Module The Female Small Pelvis

Vandaag doceerde osteopaat Colette Peeters voor het IAO (International Academy of Osteopathy) een module over The Female Small Pelvis and the Osteopathic Approach: Vaginal & Rectal Internal Techniques. Studenten kregen de

Endometriosis Awareness Month banner
Endometriose

Endometriosis Awareness Month

Maart is endometriose maand, een maand waarin we even stil staan bij de enigmatische aandoening die 1 tot 3 op 10 vrouwen treft. De oorzaak van endometriose is multifactorieel met

Scroll to Top